نهم اردیبهشت، روز ملی روانشناس و مشاور

پیام تبریک رئیس انجمن روانشناسی ایران، به مناسبت روز روانشناس و مشاور

انجمن روانشناسی ایران
نهم اردیبهشت، روز روانشناس و مشاور
را به همه روانشناسان و مشاوران کشور شادباش می گوید.
سر منشاء این روز، رسمیت یافتن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در جمهوری اسلامی ایران و نقطه ی عطفی در ارزنده سازی رشته و حرفه ی ما است.
وجود نظام روانشناسی و مشاوره، اقدامهای معطوف به هدف و اقتدار آن، ضامن استحکام بخشیدن به هویت و کار آیی روانشناسان و مشاوران است.
آرزو داریم که هر سال این روز را به برکت دستاوردها و راهگشایی های بیشتر برای رشته و حرفه مان، همراه با همه اعضای جامعه روانشناسی و مشاوره کشور جشن بگیریم.

دکتر شیوا دولت آبادی
رئیس انجمن روانشناسی ایران
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶