بدگویی از همسر مقابل فرزندان ممنوع

هر کدام از همسران ممکن است ویژگی اخلاقی خاصی داشته باشد که همسرش را آزرده گرداند.در این شرایط بزرگترین اشتباه بدگویی کردن از همسر پیش فرزندان است.

پدر و مادرهمه هستی کودک هستند.پدر تکیه گاه محکم و منبع قدرت و مادر پناهگاه عواطف و احساسات اوست.

تخریب شخصیت هر کدام از والدین در مقابل کودک، علاوه بر ویران کردن امنیت عاطفی و آرامش کودک، موجب پایین آمدن اعتماد به نفس و از بین رفتن شادمانی و احساس رضایت در او خواهد شد.

همچنین وقتی یک از همسران دیگری را به باد انتقاد می گیرد زمینه بی احترامی و سرپیچی از والدین در فرزندان تقویت می شود. در این خانه کسی حرف پدر را نمی خواند و مادر احترامی نخواهد داشت.

یادمان باشد هر کدام از همسران علاوه بر نقش همسری، نقش پدر یا مادر خانواده را نیز به عهده دارد.ویران کردن شخصیت همسر موجب ویران کردن نقشهای دیگر او نیز خواهد شد.