کشف مکانیسم شناخت چهره در مغز انسان

در پژوهشی که اخیرا در «مرکز سلامت مغز» امریکا انجام شده است، رابطه‌ای بین دوپامین و توانایی شناخت چهره کشف شده است. دوپامین که ناقل عصبی اصلی سیستم پاداش در مغز انسان است

نتایج نشان می‌دهند افرادی که با هر واحد دوپامین فعالیت مغزی بیشتری را نشان می‌دادند، در شناسایی چهره‌های آزمایش عملکرد بهتری داشته‌اند. دوپامین به عنوان ماده لذت شناخته می‌شود و در تنظیم رفتارهای انسان نقشی اساسی دارد. یکی از نتیجه‌گیری‌های پژوهشگران درباره این یافته‌ها این است که «قوت پاسخ عصبی به مقدار دوپامین انتقال یافته، می‌تواند کلید فهم این باشد که چرا ما برخی چهره‌ها را به خاطر می‌سپریم و برخی از آن‌ها را از یاد می‌بریم.»

به بیان دیگر شناسایی چهره یکی از مهارت‌هایی است که در زندگی اجتماعی نقش دارد و به عنوان یک رفتار مثبت در جریان تکامل و رشد تقویت می‌شود. حال آن که یافتن رابطه فیزیکی دوپامین و شناسایی چهره می‌تواند قدم بزرگی در کشف مکانیسم شناخت چهره در مغز انسان باشد.

منتشر شده در ماهنامهسپیدهدانایی شماره۹۷و۹۸