⁣آیا اندیشیدن تنها از راه تفکر کلامی ممکن است؟

یکی از جدیدترین شیوه‌های تلاش برای رسیدن به جواب این سؤال، تصویربرداری از مغز است. گروهی از پژوهشگران مؤسسات و دانشگاه‌های مختلف فرانسه در «مرکز تصویربرداری عصبی نورواسپین» تیم مشترکی تشکیل داده‌اند تا ساختارهای مغزی مرتبط با تفکر ریاضی را بررسی کنند. آن‌ها موفق به کشف شبکه‌ای از مناطق مغزی شدند که به فعالیت‌های ریاضی و حساب مربوط است.

طبق نتایج تصویربرداری‌های مغزی انجام شده در این پژوهش، شبکه‌ای از مناطق «فوقانی پیش جداری» در مغز کشف شد که هنگام فکرکردن به ریاضیات و اعداد فعال می‌شد و هیچگونه هم‌پوشی با مناطق زبانی نداشت. در مقابل، هنگام اندیشیدن درباره موضوعاتی دیگر مثل تاریخ یا جغرافیا، مناطقی فعال شدند که کاملاً با شبکه پیشین متفاوت بودند و شامل برخی مناطق کلامی نیز می‌شدند.

شبکه مناطق مغزی کشف شده در این پژوهش، در مواجهه فرد با ریاضیات پیشرفته، پردازش اعداد، محاسبات ذهنی و حتی هنگام دیدن اعداد و فرمول‌های ریاضی فعال می‌شدند. فعالیت این شبکه مناطق مغزی در همه شرکت‌کنندگان، ریاضیدان و غیر ریاضیدان، وجود داشت. اگر چه شدت فعالیت این مناطق در مغز ریاضیدانان بیشتر از بقیه شرکت‌کنندگان بود. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت، شبکه تفکر ریاضی در مغز وجود دارد و مجزا از مناطق زبانی است.

منتشر شده در ماهنامهسپیدهدانایی شماره۹۷و۹۸