کارگاه تخصصی دکتر گلزاری: «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)»

کارگاه تخصصی : «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)»

مدرس: دکتر محمود گلزاری

آنچه خواهید آموخت:

مبانی نظری

مصاحبه و ارزیابی

مفهوم‌پردازی

پروتکل‌‌های درمانی

اختلالات اضطرابی و خُلقی

ویژگی‌های کارگاه

آموزش براساس جدیدترین و مهم‌ترین متون مربوط به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

امکان پرسش و پاسخ در جلسات و پس از آن

ارائه تکلیف هفتگی و بازخورد نحوه‌ی انجام تکالیف برای تثبیت یادگیری

مطالعه‌ی موردی (Case Study) سه مُراجع طی دوره

این کارگاه مخصوص دانش‌جویان کارشناسی ارشد روان‌شناسی و مشاوره و سطوح بالاتر است

کارگاه طی ۱۵ جلسه‌ی دوساعته در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود

به شرکت کنندگان گواهی مرکز مشاوره بیدار ارائه خواهد شد

مهلت ثبت نام تا پانزدهم اسفندماه است

ظرفیت کارگاه محدود است