رزومه | سارا وکیلیان

سارا وکیلیان

زوج درمانگر
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره: ۳۰۳۵
 • دارای پروانه تخصصی فعالیت درمانی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره: ۱۷۷۳

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. با معدل: ۱۷٫۹۲ و کسب رتبه دوم کل. در تاریخ: ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۳٫
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد. با معدل: ۱۸٫۸۶ و کسب رتبه دوم کل. در تاریخ: ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۶٫
 • دکتری: روانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران. معدل فعلی: ۱۹ و کسب رتبه اول. از تاریخ: مهر ماه ۱۳۹۰٫

پایان نامه:

 • کارشناسی: مطالعه تأثیر بازی درمانی بر روی اختلالات رفتاری – عاطفی کودکان پسر ۶ تا ۱۰ ساله مرکز شیرخوارگاه آمنه
 • کارشناسی ارشد: بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر هراس اجتماعی دانشجویان.
 • دکتری:

سوابق پژوهشی:

*. مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ارایه شده در سمینارها:

 • بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی- رفتاری در درمان هراس اجتماعی دانشجویان. چاپ شده در : فصل نامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، تابستان ۱۳۸۷، شماره سی و هشتم، صفحه ۸۷ تا ۱۰۰
 • بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی دانشجویان. چاپ شده در : مجله روانشناسی بالینی. تابستان ۱۳۸۸، سال اول، شماره دوم، صفحه ۱۱ تا ۲۸
 • ارایه مقاله تحت عنوان: کاربرد تست ترسیم نقاشی به عنوان ابزار ارزیابی افسردگی و اضطراب در کودکان بی سرپرست. در اولین کنگره هنر درمانی در ایران.
 • ارایه مقاله تحت عنوان: بررسی مروری مقاله های متمرکز بر موضوع “شناخت و تفکر” در عرصه علوم شناختی مندرج در نشریات علمی-پژوهشی داخل کشور. در چهارمین سمپوزیوم نوروسایکولوژی ایران. آبان ۱۳۸۸
 • ارایه مقاله تحت عنوان: بررسی مروری مقاله های متمرکز بر موضوع هیجان و عاطفه در عرصه علوم شناختی مندرج در نشریات علمی-پژوهشی داخل کشور. در چهارمین سمپوزیوم نوروسایکولوژی ایران. آبان ۱۳۸۸٫
 • Effects Of Cognitive- Behavioral Group Therapy And Social Skill Training On College Student With Social Phobia In Iran. As: Poster Presentation. In: 11th European Congress Of Psychology Ecp09, Oslo, Norway, 7-9 July 2009.